Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Evraklar

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  , kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

Kişisel verileriniz ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.   tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
 • Finansal Bilgileriniz : Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz;
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi geçmiş, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin veriler, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz,
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri.
 • Web sitemizin iletişim formuna doldurulan isim kimlik ve mail adresi iletişim bilgisi.

ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, merkezimizin işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,  , ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.‘nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş. ‘nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 8. Ayrıca sağlık kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş. ‘nin ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.   ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, laboratuvar, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş. ‘nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

Kişisel verileriniz, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  ‘nin sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

·         Muayene, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız ile diğer sağlık verileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sunduğunuz kimliğiniz/pasaportunuz ile kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,

·         Uygulanan tedaviye ilişkin hasta bilgilendirme ve onam formunu doldurmanız vasıtasıyla,

·         Tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve uygulama esnasında kaydedilen görsel ve işitsel kayıtlar vasıtasıyla,

·         ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  ‘ye ait kurumsal web sitesi olan www.ankaraumutdiyaliz.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu ile e-posta adresine göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,

·         Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcıları ile uzaktan bağlantı uygulamalarını kullanarak gönderdiğiniz yazılı, sesli veya görsel mesajlarınız ve bu uygulamalarla kurduğunuz online aramalarınız vasıtasıyla,

·         Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  ‘ye ait profil hesabına mesaj göndermeniz veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla bilgileriniz toplanacak ve sunulan hizmet süresince,  KVKK tarafından öngörülen tüm tedbirler alınmak ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından işlenecektir.

 

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  ‘ye başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  ‘ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.ankaraumutdiyaliz.com web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu nu doldurarak;

 • Topçu Mahallesi İstasyon Caddesi 1497. Sokak No:2/A Etimesgut/Ankara  adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ‘’’ [email protected]’’ e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular reddedilecektir.

Kurumumuzun işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin değişiklikleri internet sayfasında yayınlanacaktır. Bu nedenle internet sayfasını takip etmenizi öneririz.

Açık Rıza Beyanı Metni

KİŞİSEL VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE DAİR AÇIK RIZA METNİ

ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş.  tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

Saklama ve İmha Politikası

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN ESASLAR

Kurumumuz tarafından oluşturulan bu politika ile hastalarımız, hasta refakatçileri, hasta yakınları, ziyaretçiler, kurum yöneticileri ve çalışanlarımız, çalışan adayları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş/çözüm ortakları, kurum ortakları, irtibatlı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel veriler; ilgili mevzuata, usul ve yasaya uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Saklama ve imhaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirlenmiştir;

Kişisel Verilerin Saklanması

6698 Sayılı Yasanın 3.maddesinde kişisel verilerin işlenmesi tanımlanmış, 4. Madde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği düzenlenmiş olup, 6698 sayılı yasanın 5. ve 6. maddelerde kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar yukarıda işbu politika metninde yazılı olup, kurum faaliyetleri kapsamında kişisel veriler, Kurumumuzun ana faaliyet konusu olan sağlık mevzuatında ve tabi olduğu ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun olarak gerekli süre kadar idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle saklanmaktadır.

İlgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, saklama süresi dolan, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine mevzuata uygun olarak kişisel veriler silinir, yok edilir veya imha edilir.

Yapılan işlemler, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen sürelere, usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi, imha edilmesine dair tüm işlemler kayıt altına alınarak, gerekli yasal yükümlülüklere uygun olarak saklanır.

Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

İşbu politika ile Kurumumuz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır. Yukarıda sayılan ve kurum faaliyetleri kapsamında kişilerin tabi oldukları kanunlarda öngörülen süreler ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde yazılı saklama süreleri ve kanunlarda öngörülen suçların tabi olduğu zamanaşımı süreleri kadar kişisel veriler saklanmaktadır. Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen zamanaşımı süreleri ile kurumun hukuki irtibat içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile olan veya oluşabilecek uyuşmazlıklar, kurum kurumsal hafızası ve ticari iş ve faaliyetleri dikkate alınarak, kanunlarda öngörülen süreler dışında, kurumun meşru menfaati ve ilgili veri sahipleri ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin kurulması ve ifa süreçleri dikkate alınarak, kişisel verilerin saklama ve imha süreleri kurumsal karar olarak işbu politika ile belirlenmiştir.

Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Kurum, işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, kurum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak saklamaktadır. Buna göre; kişisel verileri saklamayı gerektiren işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

▪ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının planlanması ve yönetilmesinin sağlanması,

▪ Tabi olduğumuz ilgili mevzuat uyarınca, sağlık hizmetlerine ilişkin edindiğimiz bilgileri

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak, kurumların taleplerine yanıt vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

▪ Sunmuş olduğumuz sağlık hizmeti kapsamında mevzuat gereği saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesini sağlamak,

▪ Kimliğinizi teyit etmek, sunulan sağlık hizmetleri kapsamında anlaşmalı kurumlarla hukuki irtibatınızın teyit edilmesi, faturalandırma ve finansal mutabakatın sağlanması, doğum, ölüm, adli vaka gibi ilgili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan bildirimlerde bulunmak,

▪ Sağlık hizmetlerimiz kapsamında randevu alınması, randevu oluşturulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, hasta, hasta yakını, ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikâyet süreçlerinin takibi, sunulan sağlık hizmetlerinin gereği olan inceleme ve değerlendirmelerin yapılması,

▪ Kurum hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, kurumun finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerini sürdürmek, risk yönetimi ve kalite geliştirme süreçlerinin yerine getirilmesi,

▪ İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurum ücret politikasının belirlenmesi,

▪ Kurumumuz ile hastalar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, çalışanlar ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, ilgili kurum ve kuruluşlar, üçüncü kişiler arasında yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifasının sağlanması,

▪ Kurumun üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

▪ Kurumumuz ile ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlamak, internet sayfamız, online uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla gerekli irtibatın sağlanması, ilgili elektronik, fiziksel formları doldurmanız için gerekli süreçlerin sürdürülmesi, ilgili kişilerin işlem güvenliğinin sağlanması,

▪ Düzenleyici ve denetleyici resmi kurumlara, özel hukuk tüzel kişilerine gerekli bilgilerin sağlanması,

▪ Tıbbi ilaç, malzeme veya cihaz teminini, sunulan hizmetler ile ilgili faturalandırma, ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak;

▪ Kapalı devre kamera kayıt sistemi vasıtasıyla, hastalarımızın, ziyaretçilerin, çalışanların ve ilgili üçüncü kişilerin güvenliğinin takibi, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması, üçüncü kişilerin suç teşkil edebilecek davranışlarının önlenmesi, kurum bina ve eklentileri ile çevresinin fiziksel güvenliğinin sağlanması,

▪ Çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, kurum menfaati kapsamında, işe devam ve kontrolün sağlanması, kurum bina ve eklentilerinin giriş, çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel veriler, Kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler; aşağıda belirtilen sebeplerle ilgili kişinin talebi üzerine, başvuru formunu doldurmak suretiyle, kurum tarafından politika, yasa ve yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Buna göre;

▪ Kurum tarafından kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması halinde.

▪ Kişisel verilerin işlenmesine esas olan ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kalkması.

▪ Kurum tarafından kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına bağlı olarak yapıldığı hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

▪ 6698 sayılı KVK Kanununun 11. maddesi uyarınca ilgili kişinin kuruma başvuru hakları kapsamında kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun KVK Kurumunca kabul edilmesi,

▪ KVK Kurumunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya 6698 sayılı Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kuruluna şikâyette bulunması ve bu talebin KVK Kurulunca uygun bulunması halinde.

▪ İlgili yasal düzenleme uyarınca, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri saklamayı gerektirecek herhangi bir sebebin bulunmaması.

 

Kişisel Verileri İşleme, Saklama Ve İmhasına İlişkin Teknik Ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin işlenmesinde Kanunun 4.maddesinde yer alan genel ilkeler başta olmak üzere, kanunda yer alan tüm esaslara riayet edilmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından; banko, gişe ve masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymalarını, görmelerini, öğrenmelerini veya ele geçirmelerini engelleyecek nitelikte gerekli fiziki, teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu politika ile belirlenen düzenlemeler kapsamında, kişisel verilerin güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi ve veri sızıntılarının önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için, 6698 sayılı KVK Yasasının 6. maddesinde düzenlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 6/4. maddesine göre “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmü ile aynı yasanın 12. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen gerekli yeterli önlemler muvacehesinde veri sorumlusu olarak kurum tarafından aşağıda yazılı teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınması gereken teknik tedbirler https://www.kvkk.gov.tr

adresinden duyurulmuş olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca ilan edilen teknik tedbirler ile ilgili, veri sorumlusu olarak kurum tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.  Kurumumuzun bilişim sistemleri donanımı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli teknik önlemler alınmaktadır.

Sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilerini içeren basılı materyal üzerinde gerekli kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygulanarak, söz konusu materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak tedbirler alınarak, ilgili kişiye ait kişisel verinin anonimleştirilmesi sağlayacak tedbirler alınmaktadır.

Kurum internet sitesi üzerinden başvuru formu yayımlanmış olup, herkes, veri sorumlusu olan Kurumumuza başvurarak kendisiyle ilgili olarak Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hakları kullanabilecektir. Veri sorumlusu olan Kurumumuza başvuruda, Kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde ise Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine riayet edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Kurumumuzca kişisel veri işleme envanteri oluşturulmuştur. Kişisel veri işleme envanterinde yazılı olduğu üzere, işlenmiş olan kişisel veriler ile ilgili yasal mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için öngörülen gerekli saklama süresinin sonunda kişisel veriler imha edilir. İmha işlemi, kurum yetkili birimlerince kendiliğinden veya ilgili kişisel veri sahibinin Kurumumuza başvurusu üzerine, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen yöntem ve tekniklerle yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi

 • Veri Kayıt Ortamı Olan Sunucuda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden, saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim

yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

▪ Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

▪ Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

▪ Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

▪ Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

▪ Optik -Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka 3.kişilere ait verilerle eşleştirilmesinde dahi, ilgili kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir olmaktan çıkarılarak, bir gerçek kişiyle hiçbir surette irtibatlandırılamayacak hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle irtibatlandırılamayacak / ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi şeklinde olmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Kurumun, işbu politika ve ilgili yasal mevzuat kapsamında işlediği kişisel verileri, işlenen verinin kategorisine göre, tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile bu politika ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmaktadır. Kurumun meşru menfaati ve ilgili veri sahibi ile yapılan, yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri, açılabilecek dava ve hukuki işlemler dikkate alınarak, kişisel verilerin saklama ve imha süreleri kişisel veri işleme envanterinde ve veri sorumluları sicil bilgi sisteminde yazılı olduğu şekilde belirlenmiştir.

Kurumumuz faaliyetleri kapsamında tutulan kişisel veriler, işlenen verilerin niteliğine göre ilgili mevzuatta belirtilen veya kişisel verinin işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. İşlenen kişisel veriler ile ilgili olarak öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilerek, belirtilen süreye uygun olarak kişisel veriler saklanmakta, herhangi bir sürenin öngörülmemiş olması halinde ise işlenen kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan ve Kurumumuzca uygulanmakta olan politikalara uygun olarak belirlenen süre kadar saklamaktadır.

Kurumumuzca kişisel veri işleme envanterinde belirlenen saklama sürelerini esas almakta olup, envanterde belirtilen süreler sonunda yasal düzenleme kapsamındaki yükümlülükler uyarınca kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, imha edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik politikası, bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak bize ulaşan kişisel bilgilerinizin kullanımını kapsamaktadır.

Bu sitede toplanan kişisel veriler ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

Kişisel bilgilerinizi (örneğin ad, adres, telefon numarası ve e-posta) aşağıdaki amaçlarla alıyor ve kullanıyoruz:

 • Sizlerden gelen soru ya da talepleri karşılamak için
 • Sizlerden gelen başvuruları işleme koymak için
 • Sizlerle aramızda mevcut bulunan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için
 • Sizlere sağlanan hizmetlerle ilgili sorunları öngörebilmek ve çözümlemek için
 • İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürün ya da hizmetler yaratabilmek için.

Bu gizlilik politikasında belirtilen durumlar dışında kimliğinizin tespit edilmesine yol açabilecek bilgilerinizi, yasal nedenlerden kaynaklı mecbur kalmadığımız sürece, ya da haklarımızı, varlıklarımızı ya da kişisel emniyetimizi ve kullanıcılarımızın/müşterilerimizin emniyetini korumak ve/veya savunmak ve benzeri nedenlerle açıklamamız gerekmedikçe, sizin izniniz olmadan açıklamayacağız.

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışındaki nedenlerle (gelişme ve yeniliklerden haberdar etme, sizlerin katılımının yararına olacak etkinliklerde hızlı kayıt gerçekleştirme pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi amacıyla, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak amacıyla, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek amacıyla vb.) kullanma seçeneğini tercih etmeniz halinde bilgilerinizi bizlere ulaştırdığınızda bu şekilde bir kullanıma onay vermeniz halinde bu gibi amaçlarla kullanacağız. Ayrıca sizin olumlu görüşünüzü almak suretiyle adınızı, adresinizi, ya da bizimle paylaştığınız herhangi bir başka kişisel bilginizi, belirleyeceğimiz, ANKARA UMUT DİYALİZ HİZ. VE İNŞ. SAĞ. TİC. A.Ş. dışındaki üçüncü şahıslara aktarmak isteyebiliriz. Söz konusu üçüncü şahıslar bu bilgileri pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek gibi amaçlarla kullanabilirler. Bilgilerinizin bu amaçlarla kullanımına bir son vermek isterseniz tarafımıza aşağıda belirtilen yazılı e-posta adresinden ulaşmanız halinde, kullanıma tercihiniz doğrultusunda son verilecektir. Böyle bir durumda kişisel verilerinizi yukarıdaki bölümde belirtilen amaçlarla, makul ölçülerde kullanmaya devam edeceğiz.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLERİN TOPLANMASI

Kullandığınız internet tarayıcı türü ya da bizim sitemize bağlandığınız web sitesi gibi kişisel olmayan bilgilerinizi de otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca siteye gönderdiğiniz detay bilgileri (örneğin yaşınız ya da yaşadığınız kent) de toplayabiliriz. Bu bilgilerle kimliğiniz saptanamaz ve bunlar yalnız sitenin etkin hizmet sağlaması için kullanılır.

Zaman zaman bu türden kişisel olmayan ya da toplu verileri bu siteyle bağlantılı amaçlarla kullanmaları için üçüncü şahıslarla da paylaşabiliriz.

ÇEREZLERİN (COOKİES) KULLANIMI ve ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

 • Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
 • İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri : Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler : Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Kişiselleştirme Çerezleri : Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler : Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerezleri nasıl kontrol ederim?


Cihazınızda hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki, tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. Tarayıcınızın çerezler ile ilgili ayarları hakkında detaylı bilgi için:

Chrome

Firefox

Safari

Opera

Internet Explorer

 

 

KAYITLARIMIZIN DOĞRU OLARAK TUTULMASI

Bizde bulunan size ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olmasını amaçlamaktayız.

Bize sunduğunuz bilgileri gözden geçirmek ya da değişiklik yapmak istemeniz durumunda lütfen bizimle aşağıdaki belirtilen şekilde bağlantı kurun.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel bilgilerinize yetkili olmayan kişiler tarafından ulaşılmasını ve doğru olmayan şekillerde kullanılmasını engellemek için teknolojik önlemler almakta ve bu amaca yönelik politikalar uygulamaktayız. Bu önlemleri uygun yeni teknolojiler geliştikçe güncelleyeceğiz. Bizim internet sitemizdeki bir link (bağlantı) aracılığıyla ulaşmış olduğunuz, bizim internet sitemize diğer bir internet sitesindeki linkten ulaşmış olsanız bile, diğer internet sitelerinin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu olamayız.

BAŞKA KİŞİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ

Sitede ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi ulaştırmak amacıyla, örneğin ailenizin ya da yakınlarınızın kişisel bilgileri istenebilir. Bu bilgileri ulaştırmadan önce lütfen bilgilerinin bu şekilde kullanılması için söz konusu kişilerin onayını alın. Bu şahıslara ait bilgiler bu gizlilik politikasıyla uyuşmayan şekillerde kullanılmayacaktır.

Gizlilik politikamız değişebilir, sizleri bilgilendirmek adına değişim olduğunda bunu sayfamızda yayınlayacağız. Lütfen gizlilik politikamızı düzenli olarak kontrol edin.

Bizimle gizlilik politikamızla ilgili bağlantıya geçmek isterseniz, www.ankaraumutdiyaliz.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.